Terugblik


1999

 • De Stichting Baek mit Baek laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het weer zichtbaar maken van de Keutelbeek en de open beek een rol te laten spelen bij het oplossen van de
  wateroverlast in de kern van Beek.

Juni 2005

 • Eerste onderzoek naar draagvlak voor open Keutelbeek.

Januari 2006

 • Gemeenteraad geeft groen licht voor verdere uitwerking van de plannen.

2006 - 2007

 • Gemeente en waterschap gaan samen met inwoners en overige belanghebbenden actief aan de slag met de ontwikkeling van een schetsplan voor een open Keutelbeek.

2008

 • Het schetsplan wordt verder uitgewerkt tot een voorontwerp.

September 2008

 • Presentatie voorontwerp aan belanghebbenden tijdens informatiebijeenkomst in het Asta Cultuurcentrum.

Oktober 2008

 • Tweede onderzoek naar draagvlak voor open Keutelbeek

December 2008

 • De gemeenteraad stemt in met het plan voor het openmaken van de Keutelbeek tot aan de Oude Pastorie (fase 1).

2009

 • Gemeente en waterschap gaan samen met de inwoners en de betreffende perceeleigenaren aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen op straatniveau.

November 2009

 • Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Keutelbeek fase 1a.

November 2010

 • De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State vernietigt het raadsbesluit inzake de vaststelling van het bestemmingsplan in haar uitspraak nav de beroepszaak die was aangespannen tegen
  het raadsbesluit.

Begin 2011

 • Gemeente en waterschap gaan samen met de bewoners van m.n. de Gundelfingenstraat aan de slag om de plannen te optimaliseren.

Mei 2011

 • Gemeenteraad stelt definitieve ontwerp voor de uitvoering van fase 1a vast en stemt in met bijdrage van de gemeente ad. € 1.460.000 aan de investeringen voor de uitvoering van deze fase.

Maart 2012

 • Gemeenteraad stemt in met het nieuwe bestemmingsplan Keutelbeek fase 1a.

2012 - 2013

 • Gemeente en waterschap treffen voorbereidingen voor de daadwerkelijke aanleg van de beek (o.a. doorlopen aanbestedings- en vergunningsprocedures, actualisatie kostenramingen).

September 2013

 • Gemeenteraad stemt in met aanvullend krediet van € 144.297 voor uitvoering fase 1a.

Februari 2014

 • Eerste schop in de grond.

De gemeenteraad beslist

Gemeenteraad beslist

De gemeenteraad stemt in december 2008 in met het plan voor het openmaken van de Keutelbeek tot aan de Oude Pastorie (fase 1).