Wateroverlast 27 juni


Vrijdagavond 27 juni jl. zorgde hevige regenval op diverse plaatsen in Beek voor wateroverlast. De brandweer en medewerkers van de buitendienst van de gemeente zijn ingezet om het overtollige water weg te pompen, bewoners van zandzakken te voorzien en de achtergebleven modder van de straten te verwijderen.

Ook in straten waar gewerkt wordt aan de open Keutelbeek, stond het blank. Een veel gehoorde vraag, onder andere op social media, was: "De belangrijkste doelstelling van de open Keutelbeek is het beperken van wateroverlast. Hoe kan het dat er nu toch wateroverlast is ontstaan in de straten waar de beek al opengemaakt is?" Sommige mensen trekken zelfs de conclusie dat de open Keutelbeek blijkbaar hieraan niets bijdraagt. Als reactie hierop het volgende:

  • Ten tijde van de regenbui was de ontkluisde beek nog niet in bedrijf gesteld en stroomde de beek nog via het riool, waardoor er nog geen sprake was van een gescheiden afvoersituatie die –als de beek wel in bedrijf is- voor een grotere afvoercapaciteit van het riool zorgt.
  • Aangezien de werkzaamheden aan de open beek nog niet waren afgerond, was de open beek op diverse plaatsen bij bijvoorbeeld wegkruisingen nog dichtgezet met afschermingen, om te voorkomen dat bijvoorbeeld spelende kinderen hierin kunnen kruipen. Deze duikers zullen nog worden voorzien van definitieve veiligheidsvoorzieningen. Deze afschermingen zijn door de brandweer die betreffende avond verwijderd, zodat het water in de beek en roostergoot kon wegstromen.
  • Bij het einde van Fase 1a (Luciastraat) komen de nieuw aangelegde riolen en de nieuwe open beek weer samen in het oude riool. Zolang fase 1b en daarmee het vervolgtracé van de Keutelbeek niet zijn aangelegd betekent dit dat al het water van de beek en de nieuwe riolen hier weer door 1 rioolbuis moet. Dit kan leiden tot opstuwing en water op straat bovenstrooms bij zeer grote hoeveelheid neerslag. Pas als fase 1b ook is aangelegd en de beek bovengronds kan stromen tot aan de buffers bij de Oude Pastorie, zal de open Keutelbeek de beoogde bijdrage aan het verminderen van de wateroverlast voor de kern Beek kunnen waarmaken.
  • Door de hevige regen is veel (straat)zand en modder van de wegen aan het tracé die gereconstrueerd werden het riool en de beek ingestroomd. Veel wegvakken lagen immers nog open. Hierdoor is de afvoercapaciteit van het riool afgenomen.
  • Door de intensiteit van de neerslag hebben in verschillende omliggende straten de straatkolken het hemelwater niet kunnen verwerken (bijvoorbeeld in de Maastrichterlaan). Dit water is opervlakkig afgestroomd richting de Brugstraat.
  • De hoeveelheid neerslag die is gevallen tijdens de betreffende bui bedraagt 34 mm. Dit is nagenoeg de neerslaghoeveelheid van ontwerpbui 10, die theoretisch één maal per 10 jaar voorkomt. Bij de dimensionering van de open Keutelbeek is altijd uitgegaan van ontwerpbui 9, die theoretisch één maal per 5 jaar voorkomt. Dat wil zeggen dat de Keutelbeek dusdanig is ontworpen, dat de open beek en het riool de hoeveelheid water die valt bij ontwerpbui 9 moeten kunnen verwerken. Hierbij kan worden opgemerkt dat, hoewel de ontwerpnorm op 27 juni is overschreden, door de inrichting van het wegprofiel en de verkanting van de weg er alleen sprake is geweest van een water op straat situatie en enkel wateroverlast bij 1 pand. In het verleden is regelmatig gebleken dat dergelijke hevige buien bij meerdere panden aan het Keutelbeektracé inpandige wateroverlast veroorzaakten. Voorzichtig kan worden geconcludeerd dat het gedeelte van de Keutelbeek dat nu gereed is een bijdrage heeft geleverd in het verminderen van de wateroverlast.

wateroverlast